Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD hebben in een brief van 18 kantjes aan de vaste Kamercommissie voor Financiën hun grote zorgen kenbaar gemaakt over de kwaliteit van de centrale examinering. Die zorg is onderbouwd met de reacties in het Wft-examenloket van 938 kandidaten die een initieel of PEplusexamen hebben afgelegd.

11 februari 2015

De vaste Kamercommissie Financiën heeft volgens de brancheverenigingen al toegezegd de reactie van de brancheorganisaties mee te willen nemen bij de behandeling morgen van de brief van de minister van Financiën van eind januari waarin stond dat de kwaliteit van de examens en aanverwante dienstverlening ‘adequaat’ is.

Verontrustend
De brancheorganisaties hebben een heel ander beeld. Zij vinden het uitermate verontrustend dat de slagingspercentages voor de initiële examens voor 7 van de 9 beroepskwalificaties ruim onder de 50% liggen. “Het is nog verontrustender dat de totale slagingspercentages voor de Peplusexamens, dus voor mensen die al in de praktijk werken én al een diploma hebben, voor 4 van de 9 beroepskwalificaties ruim onder de 50% liggen en de overige 5 modules – op de basis module na – ook onder de 70% blijven.”

Technische werking
Uit het Wft examenloket (de site van de gezamenlijke brancheverenigingen die medio 2014 werd gelanceerd) komt naar voren dat 30% van de kandidaten de kwaliteit van de technische werking van de examinering (kwaliteit software) matig tot (zeer) slecht vindt en 10% redelijk. Van de kandidaten vindt 60% de technische kwaliteit goed. “Wij schrikken enorm van de technische problemen die worden gemeld. Het is onmogelijk om op die manier fatsoenlijk en zonder concentratieverlies examen te doen”, aldus de brancheclubs.

Vaardigheden
Kandidaten zakken overwegend op het onderdeel Vaardigheden en competenties. De brancheclubs in de brief: “Wij hebben al eerder aangegeven dat dit onderdeel

naar verhouding te zwaar telt in de beoordeling, mede gezien de zware cesuur.” Uit het Wft Examenloket blijkt dat driekwart van de kandidaten ronduit negatief is over de wijze van toetsing van adviesvaardigheden. De belangrijkste klachten zijn dat de vragen niet praktijkgericht zijn en dat veel vragen op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. “Het is natuurlijk heel vreemd dat juist de adviesvaardigheden, die je in de praktijk leert, nu worden geëxamineerd op een wijze waarin al deze praktijkmensen zich niet herkennen”, aldus de brief. Uit het Examenloket komt ook naar voren dat juist bij de vaardigheidsvragen oude kennis wordt getoetst. “Het is toch heel vreemd dat bij een PE-examen dat over actualiteiten moet gaan, oude kennis wordt getoetst die ook nog eens naar verhouding extra zwaar wordt meegerekend.”

Kwaliteit vragen
Uit het Wft Examenloket komen talloze signalen dat de kwaliteit van de vraagstelling te wensen overlaat, aldus de intermediairverenigingen. Klachten zijn: de vraagstelling is onduidelijk, in de vragen ontbreken essentiële gegevens om een vraag goed te kunnen beantwoorden, de bedoeling van een vraag is niet duidelijk, vragen sluiten niet of onvoldoende aan bij de adviespraktijk, de vragen zijn te lang of bevatten te veel informatie die via bijlagen geopend moeten worden.

De brancheorganisaties komen tot de slotsom dat de Centrale Examenbank absoluut niet garant staat voor het kwaliteitsniveau dat de minister de bedrijfstak steeds heeft voorgehouden. Opnieuw dringen ze erop aan dat de PE-examens worden afgeschaft. Zo niet dan eisen zij in ieder geval een aantal aanpassingen, zoals het aanpassen van de cesuur (slaaggrens) van 68% naar 55%, het verbeteren van de kwaliteit en het verlengen van de overgangstermijn met een jaar.
Bron: AMWeb