In antwoorden op Kamervragen over het vakbekwaamheidsbouwwerk laat minister Hoekstra (Financiën) weten dat hij het beeld dat het huidige systeem onvoldoende actueel en onnodig belastend zou zijn niet herkent. Het is voor het eerst dat de minister zich uitlaat over dit belangrijke dossier.

datum, 6 februari 2018

Hoekstra reageert in de Kamervragen op het advies van het College Deskundigheid  Financiële Dienstverlening (CDFD). “Met het vakbekwaamheidsbouwwerk wordt beoogd de vakbekwaamheid van financiële adviseurs – en daarmee passend advies aan de consument – op een minimaal niveau te borgen en hiermee de kwaliteit van financiële dienstverlening in het algemeen te verhogen. Hierbij geldt als uitgangspunt de centraalstelling van de klant met als algeheel doel het herstel van vertrouwen in de financiële sector”, zo schrijft Hoekstra.

Onvoldoende actueel

Leden van de VVD-fractie vroegen de minister onder andere of hij het beeld ‘dat het huidige systeem onvoldoende actueel en onnodig belastend is’ herkent. De minister antwoordt: “Het beeld dat het huidige systeem onvoldoende actueel en onnodig belastend zou zijn herken ik niet. Het CDFD zorgt in opdracht van mij onder meer voor het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank en adviseert mij over de eind- en toetstermen. Het CDFD maakt conform het Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft onder meer PE-examens. In de PEexamens worden ontwikkelingen getoetst uit de laatste drie jaren die nog steeds actueel en dus relevant zijn voor de adviespraktijk.”

Onnodige belasting

Om onnodige belasting van de adviseur tegen te gaan is er, zo schrijft de minister, voor gekozen om de PE-examens niet op moduleniveau maar op beroepskwalificatieniveau af te nemen. Hierdoor hoeft de adviseur volgens hem minder PE-examens af te leggen: “Een adviseur Hypothecair krediet hoeft bijvoorbeeld alleen een PE-examen Hypothecair krediet af te leggen en geen PE-examens voor de onderliggende modules Basis en Vermogen. Ook geldt dat een adviseur met het afleggen van een PE-examen van een beroepskwalificatie op een ‘hoger’ niveau automatisch aan zijn PE-verplichting voor een ‘lagere’ beroepskwalificatie voldoet. Met het PE-examen Pensioen onderhoudt de adviseur ook de beroepskwalificatie Adviseur vermogen.”

Toetreding

De leden van de VVD-fractie vroegen ook hoe de eisen van vakbekwaamheid de toetredingsmogelijkheid tot de adviessector hebben beïnvloed en of het systeem er voor zorgt dat er juist meer of juist minder toetreders zijn. Hoekstra meldt hierover: “Omdat er voor 2014 ook al vakbekwaamheidseisen golden, is niet met zekerheid te zeggen of en zo ja hoe, de wijziging van de vakbekwaamheidseisen invloed heeft gehad op de toetredingsmogelijkheden tot de adviessector. Op dit moment zijn er ruim 116.000 mensen met één of meer Wft-diploma’s waarvan er ruim 27.000 mensen alleen het diploma Adviseur Basis hebben. Dit betekent dat er circa 82.000 mensen zijn die een adviesbevoegdheid hebben op grond van de Wft en werken of kunnen werken in de adviessector. Dit aantal komt redelijk overeen met aantallen die brancheorganisaties en opleiders hanteerden vóór de introductie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk in 2014.”

Arbeidsmarktperspectief

De minister vermoedt dat het arbeidsmarktperspectief ervoor zorgt dat er minder toetreders tot de financiële sector zijn. Hoekstra: “In augustus jl. heeft het CBS becijferd dat in de financiële sector in april, mei en juni 2017 2.000 banen verdwenen waren. Dat verlies van banen past volgens het CBS in een ontwikkeling die al tien jaar gaande is. Ook onderzoeksbureau Decisio constateert in haar onderzoek naar de markteffecten van het provisieverbod dat er reeds enige tijd sprake is van een geleidelijke terugloop in het aantal advieskantoren met een vergunning. Dit is een trend die al geruime tijd te zien is en niet versneld lijkt door de introductie van het provisieverbod of de aanscherping van de vakbekwaamheidseisen.”

Dit betekent volgens de minister echter niet dat er geen nieuwe adviseurs zijn toegetreden tot de adviessector. “In 2017 zijn ongeveer 47.000 initiële examens zijn afgenomen door zowel bestaande adviseurs als nieuwe toetreders. Dat zijn circa 4.000 examens per maand. Dat is een indicatie dat mensen bezig zijn beroepskwalificaties te verwerven om toe te kunnen treden tot (extra segmenten van) de adviessector. Ook voor 2018 en latere jaren verwacht ik dat het aantal initiële examens tussen de 3.500 en 4.500 per maand zal blijven liggen.”

Hoekstra maakt bij deze laatste passage gebruik van een grafiek afkomstig uit een onderzoek van onderzoeker Peter Risseeuw (Periscoop) die samen met Decisio onderzoek deed naar de effecten van het provisieverbod in de markt.

Bron: AMweb